Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alterableness /'ɔ:ltərəblnis/  

  • Danh từ
    như alterability