Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alterability /,ɔ:ltərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể thay đổi, tính có thể sửa đổi, tính có thể biến đổi