Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alterable read-only storage   

  • (kỹ thuật)
    bộ trữ chỉ đọc đổi được