Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thay đổi
  these fish vary in weight from 3lb to 5lb
  những con cá này thay đổi trọng lượng từ 3 đến 5 pao
  về điểm này ý kiến [thay đổi] khác nhau nhiều
  giá cả thay đổi theo mùa
  vary a programme
  thay đổi chương trình

  * Các từ tương tự:
  varying, varyingly