Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from) khác, không giống
  về phương diện này tiếng Pháp khác tiếng Anh
  (+ with, from; about, on) không đồng ý, bất đồng
  I'm sorry to differ with you on that
  tôi rất tiếc là không đồng ý được với anh về vấn đề đó
  we differ on may things
  chúng tôi không đồng ý với nhau về nhiều thứ
  agree to differ
  xem agree
  I beg to differ
  xem beg

  * Các từ tương tự:
  difference, difference amplifier, Difference equation, difference frequency, difference of phase, difference phase network, Difference principle, Difference stationary process (DSP), difference tone