Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rẽ theo hướng khác nhau
  this is where our opinions diverge [from each other]
  đây là chỗ mà ý kiến chúng ta rẽ theo những hướng khác nhau
  diverge from something
  xa rời
  diverge from the truth
  xa rời sự thật

  * Các từ tương tự:
  divergence, divergency, divergent, Divergent cycle