Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trệch, lệch
    máy bay bay trệch đường bay thường lệ
    deviate from the norm
    đi trệch chuẩn mực