Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đổi hướng đột ngột, ngoặt gắt
  quả bóng đã ngoặt sang trái
  bà ta không bao giờ thay đổi quyết tâm thành đạt
  Danh từ
  sự đổi hướng đột ngột sự ngoặc bất thình lình
  a dangerous swerve
  sự ngoặt gắt nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  swerveless