Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  nghiêng, xiên
  the picture is a bit skew
  bức tranh hơi nghiêng
  Danh từ
  on the skew
  nghiêng, xiên

  * Các từ tương tự:
  skew-eyed, skew-symmetric, skew-whiff, skewbald, Skewed distribution, skewer