Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skewer /'skju:ə[r]/  

  • Danh từ
    cái xiên (để nướng thịt)
    Động từ
    xiên thủng
    anh ta giẫm phải đinh thủng chân