Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghề, nghề nghiệp
  choose a career
  chọn nghề
  a career diplomat
  một nhà ngoại giao chuyên nghiệp
  sự nghiệp; đời họat động
  chúng ta có thể học tập được nhiều điều khi đọc về sự nghiệp của các vĩ nhân
  tốc lực; đà lao nhanh
  stop somebody in mid career
  chặn ai trên đà lao nhanh
  in full career
  hết tốc lực
  Động từ
  lao nhanh
  chiếc xe lao nhanh ra khỏi đường và đâm xuống hào

  * Các từ tương tự:
  career girl, career woman, careerism, careerist, careers master