Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

careerism /kə'riərizm/  

  • Danh từ
    sự tham danh vọng, sự thích địa vị; tư tưởng địa vị