Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pursuit /pə'sju:t/  /pə'su:t/

 • Danh từ
  (of something) sự theo đuổi, sự đeo đuổi, sự tiếp tục
  he devoted his life to the pursuit of pleasure
  cuộc đời của nó, nó dành hết cho sự theo đuổi khoái lạc
  (thường số nhiều) điều theo đuổi, điều đeo đuổi
  cái nghiệp văn chương đeo đuổi
  in pursuit of
  đuổi theo, đuổi bắt
  đi tìm; mưu cầu
  dân đi đây đó trong nước để tìm việc làm
  in [hot] pursuit
  bám đuổi riết
  a fox with the hounds in hot pursuit
  con cáo với đàn chó săn bám đuổi riết

  * Các từ tương tự:
  pursuit plane