Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nghề, nghề nghiệp (thường chỉ những nghề phải có văn hóa cao và rèn luyện chuyên môn như nghề kiến trúc, nghề y, nghề luật…)
  những nghề tự do
  the profession
  những người làm nghề luật, các luật gia
  sự tuyên bố; lời tuyên bố
  những lời tuyên bố trung thành
  by profession
  làm nghề (già đó)
  he is a lawyer by profession
  ông ta làm nghề luật sư

  * Các từ tương tự:
  professional, professional foul, professionalism, professionalization, professionalize, professionally