Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đi săn;(thể thao) môn săn bắn

    * Các từ tương tự:
    hunting-box, hunting-case, hunting-crop, hunting-ground, hunting-horn, hunting-party, hunting-season, hunting-watch