Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hunting-ground /,hʌntiη'graʊnd/  

 • Danh từ
  nơi săn bắn
  a happy hunting-ground
  nơi thuận lợi
  crowded shops are happy hunting-ground for pickpockets
  những cửa hiệu đông khách là nơi thuận lợi cho bọn móc túi