Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  thân; cuống
  thủy tiên hoa vàng với thân dài (không thể dùng để chỉ thân những cây gỗ)
  hãy bỏ cuống quả anh đào trước khi ăn
  have one's eyes on stalks
  xem eye
  Động từ
  đi hùng hổ
  nó hùng hổ bước ra khỏi phòng một cách giận dữ
  lẩn quất; hoành hành
  người ta nói rằng hồn ma lẩn quất ở các bức tường tòa lâu đài
  nạn đói hoành hành đất nước
  lén theo (thú săn)
  lén theo con hươu

  * Các từ tương tự:
  stalk-eyed, stalked, stalker, stalking-horse, stalkless, stalklet, stalky