Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rượt theo, đuổi theo
  chó của tôi thích rượt theo thỏ
  anh ta đuổi theo tên trộm, nhưng không bắt được nó
  săn đuổi, theo đuổi
  anh ta luôn luôn săn đuổi phụ nữ
  chase the dragon
  (nghĩa bóng) tiêm chích ma túy
  chase about (around...)
  chạy lòng vòng
  tôi chạy lòng vòng suốt thành phố cả buổi sáng tìm mua một món quà tặng cô ta
  chase somebody (something) away (off; out)
  đuổi đi, xua đi
  chase the cat out of the kitchen
  đuổi con mèo ra khỏi nhà bếp
  chase somebody up
  (Anh, khẩu ngữ) tiếp xúc với ai để moi cho được (tiền, thông tin…)
  chase something up
  (Anh, khẩu ngữ) thực hiện gấp, xúc tiến
  chase up a delayed order
  thực hiện gấp một đơn đặt hàng bị chậm trễ
  Danh từ
  sự rượt theo, sự đuổi theo
  give chase
  rượt đuổi, săn lùng
  sau vụ cướp, cảnh sát tức thì săn lùng
  give up the chase
  ngưng săn lùng
  Động từ
  khắc chạm (trên kim loại)
  bạc chạm

  * Các từ tương tự:
  chase-grace, chase-gun, chaser