Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaser /'t∫eisə[r]/  

  • Danh từ
    ngựa đua vượt rào
    (khẩu ngữ) ly rượu (ly nước) uống sau khi uống một ly rượu mạnh