Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chase-gun /'tʃeis'gʌn/  

  • Danh từ
    (hàng hải) đại bác ở mũi tàu; đại bác ở đuôi tàu