Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pursue /pə'sju:/  /pə'su:/

 • Động từ
  đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích
  pursue a wild animal
  đuổi bắt một con vật hoang dại
  pursue a thief
  đuổi bắt kẻ trộm
  pursue the enemy
  truy kích quân địch
  theo đuổi; tiếp tục
  pursue one's studies
  theo đuổi việc học tập
  tôi đã quyết định không tiếp tục việc nghiên cứu vấn đề ấy thêm chút nào nữa

  * Các từ tương tự:
  pursuer