Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (wooed)
  cố tranh thủ sự ủng hộ
  woo the voters
  cố tranh thủ sự ủng hộ của cử tri
  cố đạt cho được, theo đuổi
  woo fame
  theo đuổi danh vọng
  (cũ) tán tỉnh (gái)

  * Các từ tương tự:
  woobut, wood, wood alcohol, wood lot, wood paper, wood spirit, wood-block, wood-borer, wood-burner