Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after /'ɑ:ftə[r]/  /'æftər/