Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-shaft /'a:ftə∫a:ft/  

  • Danh từ
    túm lông cuối; túm lông phụ