Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-fermentation /'a:ftəfə:men'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự lên men tiếp; sự lên men thêm