Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-growing /'a:ftəgrouiη/  

  • Danh từ
    sự lớn tiếp; sự lớn thêm