Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-hours /a:ftəauəz/  

  • Tính từ& phó từ
    làm sau thời gian kết thúc