Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-sales /'ɑ:ftəseilz/  

  • Tính từ
    sau khi bán hàng
    After-sales service
    Dịch vụ sau khi bán hàng; dịch vụ hậu mãi