Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-pains /['ɑ:ftəpeinz/  

  • Danh từ
    (y học)
    chứng đau bóp tử cung sau hậu sản