Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-ripeing /'a:ftə,raipəniη/  

  • Danh từ
    sự chín tiếp; sự chín thêm