Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

after-grass /'ɑ:ftəgrɑ:s/  

  • Danh từ
    cỏ mọc lại, cọ tái sinh