Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nhiều hơn nữa, vân vân (khi liệt kê)

    * Các từ tương tự:
    etcetera, etceteras, etceteras, etch, etch pattern, etch pit density, etchant, etched circuit, etcher