Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  etch something on (onto) something
  khắc a-xít
  sự cố ấy vẫn còn khắc sâu trong ký ức của bà ta qua bao nhiêu năm tháng

  * Các từ tương tự:
  etch pattern, etch pit density, etchant, etched circuit, etcher, etching, etching method, etching-knife, etching-needle