Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây thân đốt (như tre mía)
  cây loại song mây
  a cane chair
  chiếc ghế mây
  cọc đỡ, ba-toong, gậy
  the cane
  hình phạt bằng roi
  Động từ
  phạt đánh bằng roi
  (Anh, khẩu ngữ) đánh bại hoàn toàn
  trong trận đấu vừa qua chúng tôi đã thật sự đánh bại họ hoàn toàn
  đan thành mặt (ghế)

  * Các từ tương tự:
  cane-brake, cane-chair, cane-sugar, cane-trash, caner, canescent