Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trở nên bạc; trở nên trắng
    canescent leaves
    lá trắng xám