Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cane-chair /'keintʃeə/  

  • Danh từ
    ghế mây