Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cane-sugar /'kein∫ʊgə[r]/  

  • Danh từ
    đường mía