Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cane-trash /'keintræʃ/  

  • Danh từ
    bã, bã mía ((như) trash)