Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  than (cây, cột, người…)
  hòm, rương
  vòi (voi)
  (Mỹ) ngăn hành lý phía đuôi xe
  trunks
  (số nhiều)
  quần bơi; quần đánh bốc (của nam giới)

  * Các từ tương tự:
  trunk drawers, trunk hose, trunk-call, trunk-line, trunk-nail, trunk-road, trunked, trunkfish, trunkful