Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tủ (để quần áo ở bể bơi…)
  (hàng hải) hòm, khoang (để cất giữ quần áo, đạn dược…)
  be in (go to) Davy Jone's locker
  chết đuối ở biển

  * Các từ tương tự:
  locker room