Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  két (để tiền, vàng…)
  (kiến trúc) ô lõm ở trần nhà
  (cách viết khác coffer-dam) giếng kín, két xon (để đổ móng cầu)
  coffers
  (Anh)
  két bạc
  két bạc quốc gia trống rỗng

  * Các từ tương tự:
  coffer-dam