Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rương, hòm, tủ
  a tool chest
  hòm dụng cụ
  a medicine chest
  tủ thuốc
  ngực
  what size are you round the chest?
  Vòng ngực của anh bao nhiêu thế?
  chest pains
  đau ngực
  get something off one's chest
  (khẩu ngữ) nói ra không để bụng nữa
  rõ ràng là anh có điều gì lo nghĩ, sao không nói ra để bụng làm gì?
  hold (keep) one's cards close to one's chest
  xem card

  * Các từ tương tự:
  chest of drawers, chest-note, chest-protector, chest-trouble, chest-voice, chested, chesterfield, chestersfield, chestily