Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • ngực
  clasp somebody to one's breast
  ôm chặt ai vào ngực mình
  ngực áo
  a soldier with medals pinned to the breast of his coat
  người lính với huy chương gắn trên ngực áo
  ức (của loài vật)
  ức gà
  (cũ) lòng; tâm trạng
  troubled breast
  tâm trạng lo lắng
  beat one's breast
  xem beat
  make a clean breast of something
  xem clean
  Động từ
  chạm ngực vào (cái gì)
  người chạy đua chạm ngực vào dây chằng ở đích
  rẽ sóng tiến lên
  lên tới đỉnh
  breast a hill
  lên tới đỉnh đồi

  * Các từ tương tự:
  breast pocket, breast-beating, breast-feed, breast-high, breast-high, breast-pin, breast-stroke, breastbone, breastplate