Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breast pocket /,brest'pɒkit/  

  • Danh từ
    túi ngực (ở áo)