Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knocker /'nɒkə[r]/  

 • Danh từ
  vòng sắt [để] gõ cửa
  (khẩu ngữ) người phê bình kịch liệt, người chỉ trích gay gắt
  knockers
  (Anh, lóng) bộ ngực phụ nữ
  một bộ ngực đẹp