Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (breast-fed)
    nuôi bằng sữa vú
    trẻ nuôi bằng sữa vú (không phải bằng sữa bầu)