Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngực (đặc biệt là ngực phụ nữ)
  she has a large bosom
  cô ta có bộ ngực đồ sộ
  hold somebody to one's bosom
  ôm ai vào ngực
  ngực áo
  the bosom of something
  vòng tay của
  live in the bosom of one's family
  sống trong vòng tay của gia đình

  * Các từ tương tự:
  bosom friend, bosomy