Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breast-high /'brest'hai/  

  • Tính từ
    cao đến ngực, đến tận ngực
    ngập đến ngực

    * Các từ tương tự:
    breast-high