Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  ngực (của phụ nữ)
  núm vú
  đồ khốn kiếp ngu ngốc
  get on someone's tit
  làm ai bực mình hết sức
  Danh từ
  (cách viết khác titmouse) (động vật)
  chim sẻ ngô
  Danh từ
  tit for tat
  ăn miếng trả miếng

  * Các từ tương tự:
  Titan, titanesque, titanian, titanic, titanium, titbit, titer, tithable, tithe