Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lõi (ở những quả như táo, lê... ở nam châm điện, ở quả đất...)
  I ate the appleand threw the core away
  tôi ăn quả táo và vứt lõi đi
  the core of a subject
  (nghĩa bóng) cốt lõi của một vấn đề
  to the core
  đến tận xương tủy
  rotten to the core
  thối nát đến tận xương tủy
  he is English to the core
  anh ta là người Anh chính cống
  Động từ
  lấy lõi ra
  core an apple
  lấy lõi quả táo ra

  * Các từ tương tự:
  CORE, core dump, core memory, Core, the, coreciprocal, corect, corelation, coreless, coreligionist